Definicje

„SupportIT” – firma SupportIT zarejestrowana na ulicy Stanisława Zwierzchowskiego 5, 61-248 Poznań o numerze NIP 783-152-99-59 i numerze REGON 301071062.

„Usługobiorca” – firma lub osoba prywatna korzystając z usług firmy SupportIT, a także pracownicy firmy, która korzysta z świadczonych usług
informatycznych przez SupportIT

Serwis

Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron internetowych w domenie supportit.com.pl, poczcie elektronicznej innych stron internetowych / systemów informatycznych prowadzonych przez firmę SupportIT.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorców jest SupportIT.

Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez SupportIT w celu świadczenia usług informatycznych, obsługi procesu Rejestracji oraz w celu zawarcia i wykonywania umów o usługi, oferty wraz z wykonywaniem zleceń tworzonych przez system zgłoszeń. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane aktywnie przez okres konieczny dla świadczenia usług informatycznych, a także rok po zakończeniu ich świadczenia. Po tym czasie dane zostają zachowane na czas ewentualnych roszczeń ze strony Usługobiorcy, w zamkniętym systemie kopii zapasowych który nie jest aktywnie uruchomiony i znajduję się w zabezpieczonym pomieszczeniu.
Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania czy skasowania (zapomnienia) zwracając się w tym celu do SupportIT.
W przypadku, w którym SupportIT wymaga podania danych osobowych, jest ono dobrowolne, lecz konieczne dla skorzystania z usług lub wymagane ze względu na panujące regulacje prawne.
Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorców na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawierają strony i platformy firmy SupportIT. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Usługobiorców za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu lub zgłoszeniu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych i ich ewentualne przekazanie zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa.
Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. SupportIT może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Usługobiorcy osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem świadczenia usług informatycznych, tylko w ramach wyrażonej zgody.
W serwisach i systemach SupportIT, a także na rzecz świadczenia usług informatycznych przetwarzane są następujące dane:
 • Nazwa firmy
 • Imiona i nazwiska
 • Adresy e-mail
 • Adresy IP
 • Numery seryjne urządzeń i programów
 • Licencje i certyfikaty
 • Informacje o przeglądarce internetowej
 • Loginy i hasła do serwisów internetowych wraz z odpowiednimi odnośnikami
 • Adres prowadzonej działalności
 • Numery telefonów
 • Inne dane podane dobrowolnie

Wszystkie powyższe dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z celem i czasem ich przetwarzania podanej przy przekazaniu informacji (klauzule), a dostęp do nich jest ograniczony zgodnie z wprowadzoną Polityką bezpieczeństwa w dokumentacji wewnętrznej SupportIT.

Dane naszych klientów są również przetwarzane w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. Centrum Danych na zabezpieczonym serwerze OVH i usłudze biznesowej Office365. Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tych usług, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.
Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich. Dodatkowo możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar.

Bezpieczeństwo informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby ochronić firmę SupportIT i Usługobiorców przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu SupportIT. Wszelkie aspekty bezpieczeństwa informacji są wyraźne opisane w procedurach i instrukcji zarządzania systemem informatycznym SupportIT. By dane były bezpieczne stosujemy m.in.:
 • Szyfrowanie SSL na platformach w których przechowujemy dane Usługobiorców,
 • System IDS/IPS w miejscu prowadzenia działalności SupportIT,
 • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i firmom zewnętrznym, którzy muszą
  mieć dostęp do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby SupportIT. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do
  zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z
  zakończeniem współpracy,
 • Posiadamy dwuetapową weryfikację dostępu z sieci publicznej dla pracowników,
 • Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

Wykorzystywane pliki cookie

Cookie to plik, który jest pobierany na Twoje urządzenie (komputer, smartphone, tablet…) podczas odwiedzania niektórych stron www. Pliki te pozwalają tym stronom na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej i jego sprzętu oraz rozpoznawania użytkownika w zależności od tych informacji.
Otrzymywane dane są jednak ograniczone. Dotyczą one tylko liczby odwiedzanych stron, miejscowości, w której jest zlokalizowany adres IP, który łączy się ze stroną www, częstotliwości odwiedzin, czasu trwania odwiedzin, przeglądarki, operatora i typu terminala, z którego wykonywana jest wizyta na stronie. Dane takie jak imię, nazwisko użytkownika oraz adres pocztowy, z którego następuje połączenie nie są uzyskiwane.
Pliki cookie wykorzystywane na tej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie poruszaniem się użytkownika po naszej stronie i serwisie HelpDesk. Wygasają one podczas lub po sesji i nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.
Możesz autoryzować, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze ustawiając opcje swojej przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek możesz skorzystać ze wskazówek dostępnych pod poniższymi linkami:
Informujemy, że wyłączenie pliku cookie może utrudnić poruszanie się po stronie lub dostarczenie usług proponowanych na stronie internetowej.

Prawa osób których są przetwarzane dane osobowe

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Zgodnie z art. 17 RODO każda osoba fizyczna może żądać „bycia zapomnianym”, jeżeli zatrzymywanie jej danych naruszałoby rozporządzenie RODO, prawo Unii, prawo państwa członkowskiego lub na wniosek własny przedłożony argumentami zgodnych z literą prawa, któremu podlega administrator.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Prawo do przenoszalności danych

Zgodnie z art. 20 RODO – jeżeli przetwarzanie danych:
 1. odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi; oraz
 2. przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

SupportIT informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. SupportIT informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od SupportIT ograniczenia przetwarzania, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od SupportIT niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących oraz powinna mieć możliwość łatwego wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem.

Zmiana polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez SupportIT poprzez opublikowanie nowej wersji na platformie klienta lub informacje e-mail do Usługobiorcy. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 25 Maja 2018 r.

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail supportit@supportit.com.pl lub listownie na
adres SupportIT Sobieraj Kamil ul. Stanisława Zwierzchowskiego 5 , 61-248 Poznań, z dopiskiem „Polityka prywatności”.